Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Všeobecné ustanovenia

Firma MSTEIN s.r.o. je registrovaná v živnostenskom registri pod číslom IČO: 50876821 so sídlom na adrese Račí potok 27, Košice, Slovenská Republika. (ďalej „Predávajúci“ alebo „M-Stein“)

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.mstein.sk alebo www.mstein.eu . (ďalej je „internetový obchod“)

Prezentácia firmy, špecifikácia, kontaktné údaje a znenie Všeobecných obchodných podmienok sú verejne dostupné na internetovej stránke ktorej súčasťou je internetový obchod.

Sú spracované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a upravujú obchodné podmienky dodávok a predaja výrobkov značky M-Stein a doplnkového tovaru iných výrobcov.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Značka M-Stein je registrovaná ochranná známka.

M-Stein nenesie zodpovednosť za škody a ujmy na zdraví spôsobené nesprávnym používaním náradia a ostatných predávaných výrobkov. Náradie má rezné hrany, preto upozorňujeme spotrebiteľa dbať na zvýšenú bezpečnosť pri práci a manipulácii, používať ochranný odev. Brusné pasty nie sú požívateľné. Uchovávať mimo dosahu detí. Deťom aj začiatočníkom odporúčame pracovať pod dozorom skúsených osôb.

Definície základných pojmov

Zmluva sa skladá z Objednávky Kupujúceho a Potvrdenia o prijatí Objednávky Predávajúcim, je uzatvorená okamihom kedy Kupujúci odsúhlasí Potvrdenie Objednávky Predávajúceho a s tým spojené spracovanie osobných údajov (GDPR).

Kupujúci spotrebiteľ v týchto VOP je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, ale nakupuje produkty pre vlastnú spotrebu alebo použitie. V prípade, že kupujúci koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, budú obchodné a zmluvné podmienky špecifikované individuálne.

Poštovné a balné – zahŕňa cenu poštovného, cenu balného a ďalšie náklady súvisiace s dodaním tovaru.

Spracúvanie osobných údajov – je vykonávanie akýchkoľvek operácií s osobnými údajmi objednávateľa v súlade s §7 ods. 4 písm. b) a d) Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje odoslaním Objednávky, že dobrovoľne poskytol svoje osobné údaje Predávajúcemu ako dotknutej osoby za účelom ich využitia výhradne pre potreby plnenia obchodnej zmluvy (tj. spracovanie Objednávky, zaslanie Potvrdenia o prijatí Objednávky, zabezpečenie dodávky tovaru, fakturáciu a inú nevyhnutnú komunikáciu)

Pristúpenie Kupujúceho k VOP – odoslaním Objednávky prostredníctvom internetového obchodu na stránkach perdávajúceho Kupujúci pristupuje k Všeobecným obchodným podmienkam a zároveň odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami. V ostatných prípadoch komunikácie bude kupujúci o VOP oboznámený individuálne.

Informácie o cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. V prípade doručovania do zahraničia má predávajúci právo upraviť eshopom vypočítané ceny za dopravu.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

5. Uvedené ceny sú vrátane DPH podľa zvolenej krajiny kupujúceho. Pre krajiny mimo EU sú zobrazené ceny bez DPH, pričom konečné vyčíslenie daní je možné až po zadaní krajiny kupujúceho pred potvrdením objednávky.

Objednávanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 1. prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
 2. vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Objednať s povinnosťou platby” (angl. “Place order”). Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické.

 Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky vytvorenej Kupujúcim zo strany predávajúceho, pričom za prípadné chyby prenosu dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Uzavretie zmluvy predávajúci  bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email. Prílohou potvrdenia je aktuálne znenie VOP a Reklamačného poriadku. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak tieto VOP neustanovujú inak.

V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

Kupujúci zodpovedá za správnosť údajov uvedených v Objednávke 

Označovanie tovaru

Identifikačný kód je uvedený v katalógu produktov internetového obchodu a pre každý produkt je unikátny. Predávané produkty sa označujú identifikačným kódom, ktorý pozostáva z označenia druhu (T – tovar, V-výrobok, S-služba, C-cenina) typu (podľa kategórie výrobkov), následne číslom profilu a šírkou profilu, prípadne iných charakteristickým parametrom.
    Príklad zápisu označenia rezbárskeho dláta: V-R3/15 (V-výrobok – R=rovné dláto, 3=profil / 15=šírka profilu)

VOP sa nevzťahujú na neštandardnú objednávku, ktorá obsahuje produkty neuvedené v katalógu eshopu. Na jej definovaní sa dohodnú obe strany individuálne, pričom dohodnú aj špecifické obchodné a zmluvné podmienky.

Platobné podmienky

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v informatívnom emaily zaslanom na adresu kupujúceho alebo v priloženej zálohovej faktúre.
 2. bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány
 3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány
 4. dobierkou v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru,

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do dátumu uvedenom v zálohovej faktúre.

V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

Platba platobnou kartou: prevádzkovateľ prehlasuje, že platobné služby pre platobné metódy, konkrétne platby pomocou platobných kariet a platby pomocou online bankového prevodu zaisťuje pre prevádzkovateľa spoločnosť GOPAYs.r.o. (ďalej len „GP“), sídlo Planá 67, 37001 České Budějovice, IČ: 26046768. GP poskytuje platobné služby z obchodného aj technického hľadiska a realizuje platobné transakcie na svoj účet a svoje obchodné meno. Prípadné reklamácie a otázky o platobných transakciách môže užívateľ smerovať priamo na GP prostredníctvom telefonickej linky + 420840818918 (po-pia 08 -18h) alebo pomocou emailovej podpory na adrese gopay@gopay.cz, či písomne na adresu sídla. Užívateľ sa môže obrátiť aj priamo na poskytovateľa a jeho technickú podporu.

Iné spôsoby platby závisia na dohode kupujúceho s predávajúcim pri potvrdení objednávky.

Ak nie je dohodnuté inak, predávajúci si vyhradzuje právo vystaviť preddavkovú faktúru až do výšky 100% hodnoty objednávky.

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar na základe preddavkovej faktúry a odstúpi od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku najneskôr do 14 pracovných dní od doručenia písomného od stúpenia od zmluvy (zrušenie objednávky).

Predávajúci je platca DPH.

Dodanie tovaru

Tovar je kupujúcemu dodaný:

 1. na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 2. prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
 3. osobným odberom na odbernom mieste predávajúceho po vzájomnej dohode zmluvných strán na termíne a čase prevzatia tovaru. V prípade, že k dohode nedôjde včas, predávajúci nie je povinný tovar dodať v požadovanom termíne kupujúceho.

Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru

Dodacie lehoty, spôsob doručenia aj platby sú určované individuálne podľa dostupnosti objednaného tovaru, kupujúci je o nich oboznámený v rámci potvrdenia objednávky.

Kupujúci je povinný prijať tovar a zaplatiť celkovú cenu. V prípade odmietnutia z iných dôvodov, než sú uvedené v Reklamačnom poriadku (súčasťou VOP), má predávajúci právo požadovať úhradu nákladov spojených s prípravou a expedíciou tovaru. Taktiež pri výrobe produktov na zákazku má právo žiadať aj hodnotu tovaru až do výšky 100% účtovanej ceny.

Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Kupujúci upozorní prepravcu na túto vadu a postupuje reklamáciu podľa podmienok prepravcu.

Kupujúci má právo podľa zákona č . 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (počítané odo dňa nasledujúceho po prevzatí). Tovar v pôvodnom obale je povinný na svoje náklady doručiť späť predávajúcemu. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci skontroluje kompletnosť tovaru a najneskôr do 14 dní vráti kupujúcemu kúpnu cenu prevodom na bankový účet.

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho./Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

 1. odo dňa prevzatia tovaru,
 2. odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 3. odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 1. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 3. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 4. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 5. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 7. v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

Zákaznícky účet

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť užívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

Doručovanie – komunikácia

Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

Záručné podmienky

Poskytovateľom záruky je M-Stein s.r.o., so sídlom Račí potok 27, Košice 04001, riadi sa v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa a ustanoveniami §622 a §623 Občianskeho zákonníka.

Správne používanie, skladovanie a údržba produktov predávaných firmou M-Stein sú uvedené v Návodoch na použitie. Uverejnené sú na internetovej prezentačnej stránke a kupujúci bude o nich informovaný.

Na uplatnenie záruky sa nevzťahujú vady spôsobené nedodržaním podmienok správneho použitia, skladovania a údržby (brúsenie) produktov M-Stein. Otupenie ostria používaním náradia nie je vadou výrobku, ak je zákazníkom zistená neprimerané otupenie, má kupujúci právo tovar reklamovať. 

Mimosúdne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Záverečné ustanovenia

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoria internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej jen „VOP“) predávajúceho a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého  od predávajúceho.

Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú  súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. 

Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je  kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim. 

Záručná doba je    u nového tovaru 24 mesiacov.

Výrobky aj tovar v sortimente M-Stein je štandardne určený na manuálnu prácu a jeho prirodzenou vlastnosťou je jeho postupné opotrebovanie vzhľadom na jeho užívanie. Napr. Brúsením čepelí dochádza k úbytku materiálu a po rokoch môžu byť pri častom užívaní náradia tieto postupným brúsením skracované. Drevené rukoväte môžu častým užívaním znehodnotiť svoje vlastnosti, až stratiť požadovanú pevnosť, najmä, ak sa jedná o dláta väčších rozmerov, kde sa používa pri práci drevené kladivo – kyjanička. Tieto skutočnosti nie sú vadou výrobku. 

Kupujúci je povinný vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe bez zbytočného odkladu od ich zistenia oznámiť predajcovi. Závada sa oznamuje telefonicky, emailom alebo poštou na uvedených kontaktných údajoch.

Zákonom stanovená lehota 30 dní plynie odo dňa prijatia reklamácie, predajca preverí splnenie všetkých záručných podmienok, skontroluje a potvrdí, že uvádzané problémy s výrobkom, na ktoré sa vzťahuje záruka, skutočne existujú, že sa vyskytli v priebehu bežného a normálneho užívania, a že neboli spôsobené nehodou, nesprávnym používaním, zanedbaním, zmenou alebo nesprávnou údržbou, opravou alebo testovaním alebo v dôsledku inej príčiny, ktorá sa nachádza mimo zodpovednosť M-Stein.

M-Stein vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie, a to v „Oznámení o vybavení reklamácie“. Toto oznámenie predávajúci zašle na niektorý kontaktný údaj z tých, ktoré mu dal Kupujúci pri uplatnení reklamácie.

Na doklade musí byť uvedený dátum predaja a jednoznačná identifikácia typu výrobku (KÓD). 

Návod na použitie môže byť v podobe zjednodušeného obrázkového návodu, návod na údržbu môže byť zlúčený do jedného dokumentu pre viaceré produkty.

Dňom prevzatia je dátum predaja, u zásielok zaslaných verejnou prepravnou službou dátum prevzatia od verejnej prepravnej služby.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 1.11.2021.